W naszym zespole znajdziemy biegłych sądowych z zakresu kamieniarstwa wpisanych na listy Sądów Okręgowych.

Ustanowienie biegłym uprawnia po złożeniu przyrzeczenia do wydawania opinii na zlecenie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych w zakresie tej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności, dla której ustanowienie nastąpiło. Biegły wydając opinię używa tytułu biegłego sądowego z oznaczeniem specjalności oraz sądu okręgowego, przy którym został ustanowiony.

REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE BIEGŁYCH SĄDOWYCH:

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 157) (Dz. U. poz. 427 z 2013 r. t.j. z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15 poz. 133 z 2005 r. z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. Nr 250 poz. 1883 z 2007 r. z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. o czynnościach komorników (§ 46-48) (Dz. U. Nr 10, poz. 52 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 174 ust.4, art. 191-197) (Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r. j.t. z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (§ 278- 291) (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z 1964 r.);
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (§ 193-203, § 318) (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z 1997 r. z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249 z 2007 r.);
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym (Dz. U. poz. 508 z 2013 r. z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz. U. poz. 518 z 2013 r. z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 90, poz. 594 z 2010 r. j.t.).